Att genomföra ett byggprojekt kräver en noggrann planering från början till slut. För bästa möjliga slutresultat är en detaljerad planering och projektplan nödvändig. Vi kommer här att ta upp de aspekter man bör ha med i sin projekt- och byggplanering. Vissa av punkterna gäller inte alla projekt, utan är beroende på projektets storlek.

1. Planering

Börja med göra upp en plan för arbetet som innefattar även budget och ritning. En ritning kan du som privatperson göra själv eller anlita en arkitekt/arkitektfirma.

2. Bygglov

Undersök om arbetet du vill utföra kräver bygglov. Ansökan om bygglov görs till hemkommunen och om du är osäker på om din byggnation kräver bygglov ska du kontakta kommunen för information och vägledning.

3. Anlita hantverkare

Ta in offerter från flera olika hantverkare och gör en bedömning av vem du tror kan utföra arbetet bäst och till det pris som passar projektbudgeten. Vissa projekt kräver flera olika hantverkare och i detta läge kan du som kund också bestämma om du vill att arbetet ska utföras på total entreprenad eller på delad entreprenad.

De hantverkare som du anlitar behöver tillgång till ritningar över deras specifika områden. Elektriker behöver tillgång till elritningen över byggnationen, rörmokaren behöver tillgång till VVS-ritningen och ett byggföretag behöver veta hur konstruktionen på bygget ska se ut, på såväl utsidan som insidan. Om det är ett nytt hus som ska byggas kan oftast arkitektfirman/husföretaget tillhandahålla dessa ritningar, men det kan även bli aktuellt att ta in konsulter inom de specifika områdena för en utförlig ritning/konstruktionsplan.

Se även vår artikel om att anlita hantverkare för mer information

Teckna avtal

När du bestämt dig för vilken hantverkare/entreprenadform du kommer att använda dig av är det viktigt att teckna alla avtal innan bygget påbörjas. Alla avtal ska vara skriftliga och båda parter ska vara överens om innehållet och betalningsplanen. Se även vår artikel om garantier och ansvar för mer information

Avtalet ska specificera om arbetet ska utföras på löpande räkning, till ett fast pris eller till ett takpris. Hantverkaren/företaget ska även kunna påvisa allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för byggnationen som kunden har rätt att erhålla en kopia av.

Följ bygglovet

För de byggprojekt som kräver bygglov behövs det en bygganmälan och byggsamråd. Detta innebär att ansvariga hantverkare, personal från kommunen och kunden träffas och går igenom byggnationens genomförande utifrån gällande lagar och paragrafer. Byggnationen får inte starta tidigare än det datum som finns angivet på bygglovet.

Utförande

Bygget startar och genomförs av de hantverkare/företag som kunden anlitat och tecknat kontrakt med. Vid byggnation utomhus kan väder och vind försvåra vissa arbetsmoment och leda till försening. Kunden ska löpande informeras om eventuella förseningar, oberoende av orsak, då detta kan komma att påverka slutpriset för byggnationen.

Slutbesiktning

Då arbetet är slutfört återstår endast slutbesiktning och utfärdande av ett slutintyg som kunden ska erhålla från hantverkaren/byggföretaget. Kunden väljer själv vem som ska besiktiga det slutförda arbetet och det rekommenderas att en oberoende besiktningsman utför denna. Kräv gärna utlåtande/kommentarer från besiktningsmannens tidigare kunder för att vara på säkra sidan att besiktningen genomförs enligt gällande lagstiftning och att eventuella brister/fel uppmärksammas innan besiktningsprotokollet undertecknas.

Om arbetet har krävt bygglov ska kommunen även erhålla en kopia på besiktningsprotokollet för kvalitetsgranskning av att byggherren har följt de regler och avtal som diskuterades under bygganmälan och byggsamråd.

En tillbyggnad eller en större renovering på ett småhus kan påverka både hemförsäkringen och fastighetens taxeringsvärde. Var noga med att informera ditt försäkringsbolag om byggnationen så att fastigheten har fullgott försäkringsskydd i händelse av skada eller brand.

Förutom garantisedel och besiktningsprotokoll ska kunden även erhålla garantier för inredning, vitvaror eller andra varor som är förenade med garantier. Många byggherrar samlar alla garantier i en pärm/mapp som överlämnas till kunden efter avslutad byggnation. Kontrollera att alla garantier är inkluderade. Vid installation av lås ska alla tillhörande nycklar överlämnas till kunden.


Det är många punkter som ska prickas av innan en byggnation kan ta sin början. Den generella grundregeln är att ju bättre planering och budgetering man gör från början, desto större är chanserna att byggnationen kommer att genomföras utan överraskningar. Detaljerade planritningar som tydligt specificerar var varje eluttag ska placeras, var varje borrhål ska borras, var lister ska sitta, var varje kakelplatta ska ligga osv, är A och O. Alla parter som är involverade i byggnationen; från kund till hantverkare, arkitekter, kommunpersonal och annan personal, vinner på att byggplaneringen och projekteringen är väl genomtänkt och detaljerat utformad.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer