Allmänna råd och tidsplan

När du ska utföra en byggnation, reparation eller en installation är det viktigt att du redan från början har en klar och tydlig projektplan över arbetet. Ta reda på vem som kan utföra arbetet eller tjänsten och kalkylera även med en rimlig tidsplan där det finns plats för viss försening.

Kontakta den specifika branschorganisationen för den hantverkare/montör/installatör som du behöver köpa tjänster ifrån. Var noga med att alltid anlita personal som innehar certifikat för de uppgifter som de ska utföra. Ta reda på om du behöver tillstånd från till exempel kommunen för att göra tilltänkta byggnationer/installationer på din tomt eller ditt hus.

Upphandlingsunderlag och entreprenadformer

Ett upphandlingsunderlag är nödvändigt om arbetet avser en större byggnation eller reparation. Upphandlingsunderlaget hjälper hantverkaren/företaget att bilda sig en uppfattning om arbetets omfattning samt ligger till grund för den kostnadskalkyl som företaget senare lämnar på offerten till kunden. Är byggnationen eller reparationen liten brukar hantverkaren kunna bilda sig en uppfattning om arbetets omfattning utan ett upphandlingsunderlag.

Vissa arbeten måste utföras av certifierad/auktoriserad personal och beroende på hur många yrkesgrupper, t.ex. snickare, elektriker, bergborrare etc, som behövs för arbetet måste kunden välja entreprenadform. Vid totalentreprenad är endast en huvudman ansvarig för arbetet och kunden behöver enbart förhålla sig till ett kontrakt. Vid delad entreprenad finns det flera aktörer som tillsammans ska utföra olika delar av arbetet och kunden måste teckna separata avtal med varje företag/hantverkare.

F-skattsedel och svart arbete

Många tillbyggnationer, reparationer och installationer är idag berättigade ROT-avdrag. Ett ROT-avdrag innebär att kunden enbart betalar halva arbetskostnaden som en form av skattereduktion och att tjänsteutövaren får resterande halva av arbetskostnaden betald av skatteverket. Anlita endast hantverkare/företag som innehar F-skattsedel eftersom detta är ett krav för att få ROT-avdrag. Hantverksjobb som utförs ”svart” kan sakna garanti för att hemförsäkring/annan försäkring kommer att gälla om det uppstår en skada.

Hur hittar jag en bra hantverkare?

För att du som kund ska kunna känna dig så trygg som möjligt när du köper hantverkstjänster är det en stor fördel att alltid anlita hantverkare/montörer/installatörer som tillhör en branschorganisation. För bästa resultat på det arbete som ska utföras och för att försäkringar ska gälla vid en eventuell skada måste hantverkaren inneha certifikat på det arbete som vederbörande utför. Det finns en branschorganisation för de flesta hantverksgrupper där du som kund kan få hjälp att hitta rätt hantverkare.

Ta gärna referenser från tidigare kunder eller fråga runt i bekantskapskretsen om någon har tips på hantverkare som gör ett bra jobb, eller tips på vem man bör undvika.

Ta in offerter

För att få ett så bra pris som möjligt på det arbete du vill ha utfört är det en fördel att ta in offerter från flera olika hantverkare/företag. Var noga med att specificera vad du behöver hjälp med, till exempel byggnation och inhandling av material. Därutöver kan kunden också begära prisuppgifter på arbetskostnad, en preliminär kostnad för transport och moms. Momsen ska alltid ingå i ett offertförslag, vilket också är lagstadgat, och detta underlättar för kunden som således får en hel prisbild av arbetet.

Om hantverkaren arbetar på löpande timpeng kan det ibland vara svårt att beräkna exakt hur lång tid arbetet kommer att ta och den slutgiltiga arbetskostnaden kan då bli rejält mycket högre än på offerten. Stäm av med hantverkare under arbetets gång och försäkra dig om att tidsplanen håller.

Fast, löpande eller takpris?

Det finns tre olika sätt att som hantverkare ta betalt av sina kunder och det är genom ett fast pris, ett löpande pris eller ett så kallat takpris. Ett fast pris betyder att kund och hantverkare har kommit överens om ett pris på en tjänst och det är detta pris som gäller oavsett om arbetet blir färdigt före eller efter beräknad tidsplan. Det överenskomna fasta priset är det som ska betalas.

Några arbeten kan vara svåra att beräkna tidsåtgång för, och då är ett löpande pris som oftast används. En löpande timpeng, som kan ligga på 300 - 600 kr exklusive moms, (beroende på vad som ska utföras) betyder att den slutliga summan räknas samman när arbetet är färdigställt och det är denna summa, inklusive moms, som kunden ska betala.

Ett takpris betyder att hantverkaren arbetar på löpande timpeng men att kunden och hantverkaren har kommit överens om ett tak (x antal kronor) som inte får överstigas. Om arbetet beräknats kosta 50 000 kr ska kunden max betala 50 000 kr. Kostnaden kan också bli lägre om arbetet utförs på färre timmar än beräknat.

För att undvika konflikter gällande prissättning, oavsett om det är löpande timpeng, fast pris eller ett takpris, ska avtalet vara skriftligt.

Ha allt på papper!

Ett hantverksarbete ska inte påbörjas förrän alla kontrakt och avtal är godkända och undertecknade av alla parter. För att undvika missförstånd och tråkiga överraskningar som kan få långtgående konsekvenser ska alla avtal finnas skriftligen. Det kan inte nog poängteras att det är av yttersta vikt att se till att alla avtal och tillhörande dokument är i sin ordning innan arbetet startar.

Betalning och betalningsplan

Kunder ska undvika att betala hela summan för arbetet innan det är 100 % klart och då även inspekterat och besiktigat. Om de slutliga momenten på byggnationen av olika anledningar dröjer kan det bli nödvändigt för kunden att betala större delen av beloppet, men det är bra att hålla inne med ca 10 % tills hela arbetet är fullföljt.

Se till att hantverkare/företaget regelbundet informerar dig om arbetets kostnadsstatus, speciellt om arbetet utförs på löpande räkning. I möjligaste mån ska förskottsbetalning undvikas då detta kan leda till problem som innebär ett icke fullgott arbete från hantverkaren.

Garantier och försäkringar

Efter utfört hantverksarbete/byggnation/installation/montering är det oerhört viktigt att kunden erhåller de garantier som följer med arbetet. Om hantverkaren har installerat exempelvis köksprodukter/badrumsprodukter eller liknande fysiska varor ska garantisedeln för varorna lämnas till kunden.

Allriskförsäkring och ansvarsförsäkring är två försäkringar som hantverkaren måste ha och kunna visa upp för kunden innan arbetet påbörjas. På allriskförsäkringen ska kundens namn även finnas med och ansvarsförsäkringen ska vara tecknad att gälla 24 månader efter avslutat arbete och slutbesiktning. Kunden har rätt att begära en kopia på de båda försäkringarna.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer