Att dränera om ett hus hör inte till vanligheterna men om fuktskador har uppkommit i en husgrund eller på en betongplatta kan en renovering som innebär omläggning av dräneringsrören vara det enda alternativet för att lösa fuktproblemet, om ett fuktskydd inte anses fullgott.

Vid en totalrenovering av husets dräneringsrör är det flera saker som behöver beaktas innan renoveringen startar. Att dränera en husgrund kan bli ganska kostsamt och löpmeterpriset varierar en del beroende på vilken typ av jord som huset står på, eventuell lutning av marken, vilka rör som behöver bytas ut och hur stor husets omkrets är. Löpmeterpriset startar från ungefär 900 kr och kan gå upp mot 3000 kr.

Att dränera en husgrund innebär oftast ett väldigt stort grävningsarbete som blir bäst vid användning av grävmaskin. Vissa dräneringsarbeten kan dessutom inte utföras alls utan grävmaskin. Vill du hålla kostnaderna nere kan en lösning vara att göra hela eller delar av dräneringsarbetet själv. Att hyra en liten grävmaskin kostar omkring 1000 – 2000 kr per dag men då måste man vara absolut säker på att man klarar av grävningsuppgiften.

Vid renovering av dräneringsrören kan det även bli aktuellt att byta ut gammal isolering eller förstärka den befintliga. Detta är också en kostsam faktor som tillsammans med övriga materialkostnader samt inhyrning av grävmaskin kan hamna på omkring 100 000 kr och uppåt. Vid minsta osäkerhet om hur dräneringsarbetet skall utföras bör certifierade hantverkare/markentreprenörer utföra arbetet. Arbetskostnaderna för dräneringsarbetet är ROT-berättigat vilket betyder att kunden endast betalar för halva arbetskostnaden.

Hur vet jag att det är dags att dränera om?

Om huset är i relativt nytt skick skall dräneringen vara i fullgod kondition och huset skall klara sig från fukt och vattenskador. Äldre hus som har fått stå emot väder och vind kan drabbas av fukt och tyvärr händer det att även relativt nybyggda hus råkar ut för fukt, särskilt om det slarvats med byggnadstekniken.

Kontrollera gärna regelbundet hur husgrunden ser ut. Om huset vilar på en källargrund eller torpargrund går det lätt att se om fuktfläckar eller mögelskador uppkommer. Det är inte alltid nödvändigt med en totalrenovering utan det kan räcka med att innerisoleringen byts ut eller att de fuktiga fläckarna får torka upp med fläktar eller genom luftning.

Gamla dräneringsrör som inte håller tätt kan vara orsaken till uppkomsten av fukt och istället för totalrenovering kan det räcka med att ersätta trasiga rör med nya. Vid ombyggnad och tillbyggnationer av ett hus kan det också bli aktuellt att lägga om rören och lägga in nya dräneringsrör.

Spara pengar på sikt

Om du bor i ett äldre hus, kanske ett hus som funnits i släkten i flera generationer, kan det vara en god idé att bygga upp en sparbuffert att använda om renovering av dräneringsrören blir nödvändigt. Många äldre hus behöver en eller ett par gånger genomgå byte av dräneringsrör och i vissa fall är det även nödvändigt med en total omdränering.

Som husägare är det alltid bra med ett sparkapital som är avsett för oförutsedda utgifter som till exempel en husdränering eller renovering av dräneringsrör.

Dränering på olika husgrunder

Själva ordet dränering betyder att avlägsna vatten genom små hål. Fuktighetsgraden i marken huset står på varierar på grund av jordsammansättningen och om det finns en berggrund i närheten. De vanligaste dräneringsrören är numera tillverkade av plast, medan det finns fortfarande dräneringsrör i äldre fastigheter som är tillverkade av tegel eller betong. Några av nutidens plaströr har även försatts med en väv som förhindrar att de blir igentäppta av jord eller andra avlagringar.

De hus som har en källargrund skall dräneras runtomkring husgrunden och dräneringsdiket bör vara omkring 1 meter i bredd från själva väggen. För att kort sammanfatta vad som behövs vid en total dränering, oavsett om huset har källare eller inte, så behöver betongplattan eller källargrunden skyddas mot fukt, vilket görs bäst genom att tillämpa en fuktduk. Efter att fuktduken är applicerad skall dräneringsrören installeras, alternativt läggas om eller bytas ut, och dessa måste ledas så att de står i förbindelse med dagvattenbrunnar. Slutligen skall diket fyllas med antingen makadam eller väldigt grovt grus som har förmåga att leda bort vatten och fukt. Se till att eventuellt regnvatten som kommer i stuprännan inte stannar intill husgrunden utan att det leds bort från huset, gärna ut på intilliggande gräsmatta, i ett uppsamlingskärl eller genom en rännsten så att riskerna för fukt i husgrunden elimineras och förebyggs.

När huset uppvisar tecken på fukt, mögel eller andra vattenskador är det viktigt att utreda varifrån fuktfläckarna kommer. Undersök husgrund, väggar, golv och annat som kan ge upphov till fuktskador. Analysera noga hur omfattande skadorna är och därefter kontakta lämplig hantverkare eller markarbetare från en certifierad branschorganisation. Genom ett grundläggande förarbete som bland annat innefattar att ta fram ritningar på huset och dess rör går det att spara mycket pengar och renoveringsarbetet kan ses som en god investering för framtiden.

Att tänka på när du anlitar hantverkare för att dränera om

Att huset håller sig fritt från fukt och mögel är många husägares dröm. Skulle fuktskador uppstå som kräver att husgrunden omdräneras och dräneringsrören bytas ut är det dock oerhört viktigt att enbart kunnig personal tar sig an detta arbete. Om du själv har kunskaperna går det att utföra dränering på egen hand men vid minsta osäkerhet är det rekommenderat att enbart certifierade markentreprenörer utför arbetet.

Var noga med att företaget du anlitar för dräneringsarbetet har ett gott rykte och goda referenser. För att undvika överraskningar skall alltid en offert begäras innan arbetet startar, och offerten ska vara godkänd av båda parter innan fösta spadtaget eller rörarbetet äger rum.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer